مردم رشت بیش از شهر هوشمند به خیابان‌های بدون چاله نیاز دارند